Finsk Veterinärtidskrift 3/2021

Forskningsbaserad kunskap kan endast inverka om man stöter på den

Man producerar mer forskningsbaserad kunskap i världen än någonsin tidigare. Forskningsarbetet grundar sig på tidigare kunskap som kompletteras av ny forskning. Ibland kan de nya forskningsresultaten även utmana tidigare uppfattningar. Dessutom kan forskningen ta upp överraskande frågor och till exempel producera nya sätt att analysera patogener som man länge känt till.

Eftersom forskningen ökar förståelsen och ökar våra möjligheter att se saker mer exakt eller mer djupgående, stämmer gamla uppgifter nödvändigtvis inte längre. Det är viktigt att känna till resultaten från den senaste forskningen för att man inte ska lösa saker eller fatta beslut utifrån gammal kunskap. Förutom expertis inom det egna området är förståelsen för utvecklingen inom andra områden också viktig, särskilt när man arbetar med praktiska lösningar i tvärvetenskapliga verksamhetsmiljöer.

Forskarens vardagliga arbete består av att följa med och påverka vetenskapens utveckling. Nivån på den veterinärmedicinska forskningen i Finland har sedan början av 2000-talet legat klart över det internationella genomsnittet. Vi har en högklassig och ny kreativ forskning som intresserar och även påverkar det arbete som forskare utanför våra gränser utför, och de vill hänvisa till den i sina egna publikationer. 
Den undersökta informationen som produceras når alltså internationella forskningskollegor ganska bra, men når den också aktörer utanför den vetenskapliga världen?

Forskningsbaserad kunskap kan endast inverka om man stöter på den. Man påträffar den sällan genom att läsa en vetenskaplig publikation och för att få en helhetsbild måste man också bekanta sig med flera publikationer. Därför krävs det att forskarna vidtar praktiska åtgärder för att föra fram den information som undersöks. Förutom universitetsundervisning, kan dessa till exempel omfatta en skrivelse i en facktidning, en föreläsning på ett producentevenemang, ett forskningsseminarium eller att göra forskningsresultaten tillgängliga i utarbetandet av lagstiftning. 

Just nu firar vi Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021 som syftar till att göra den forskningsbaserade kunskapen allt synligare och tillgängligare. Vårt ambitiösa mål är att föra samman alla finländare med forskningsbaserad kunskap och tillförlitliga informationskällor under detta år. Temaåret samordnas av Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation.

För första gången sammanför temaåret ett brett spektrum av evenemang och aktiviteter kring forskningsbaserad kunskap, dessa anordnas av olika parter på en gemensam plattform. På detta sätt är det lättare än tidigare att bekanta sig med forskning inom olika områden till exempel genom att följa podcaster eller nya professorers föreläsningar. Till exempel Livsmedelsverkets blogg och forskningsseminarier samt Helsingfors universitets vetenskapstidskrift är redan med. Man kan ännu föreslå nya evenemang och åtgärder, se sidan tutkittutieto.fi för mer information. 

På basis av rapporterna från de första aktiviteterna har deltagandet i temaåret ökat evenemangens nationella synlighet och uppmärksamhetsvärde. Dessutom har man nått nya målgrupper.
Oavsett om det handlar om uppkomsten av nya fenomen och frågor eller en situation där man redan när forskningen inleds kan se hur forskningsresultaten kan utnyttjas, kan forskningens upptäckter endast ha en inverkan när forskningsbaserad kunskap möter ett intresserat sinne. Att delta i temaåret gör det möjligt att öka sådana möten. 

Välkommen med och producera aktiviteter och bekanta dig med det intressanta utbudet av nästan 300 evenemang och aktiviteter!

VMD Riitta Maijala
överdirektör, Finlands Akademi
Ordförande för styrgruppen för Temaåret för forskningsbaserad kunskap 2021
Årets veterinär 2013