Finsk Veterinärtidskrift 8/2020

Du aldrig får förändras?

”Om tiden flyr, om drömmar försvinner, du aldrig får förändras,” sjöng Pasi Kaunisto i en schlager från 1969. Folkhälsolagen trädde i kraft 1972. Den flyttade kommunalläkarna till hälsocentralerna och det gamla systemet med kommunalläkare avvecklades. Ungefär 50 år senare lever däremot det motsvarande systemet med kommunalveterinärer vidare, men det fungerar allt svagare i den väldiga omvälvningen av arbetslivet och de ökande kraven på arbetarskydd - även ambulanspersonal och brandmän har äntligen fått arbetstider. Vår vän Läkarförbundet meddelade nyligen att jourtjänstgöring 24 timmar i sträck inte längre hör till vår tid; jag sitter och skriver detta efter veckoslutets jourrumba då jag hade ett arbetsskift på nästan 80 timmar i sträck.

En frisk och välmående veterinär är Veterinärförbundets nya mission. Förbundets delegation samlades en helg i november i Teams för att dra upp riktlinjerna för perioden 2021–2023. Pandemin sköt fram planeringsarbetet från våren till hösten. Vi har fortfarande inte en kristallkula, och Covid19 har fört med sig ytterligare en osäkerhetsfaktor till skapandet av en vision för framtiden. Några av förbundets spetsmål är att veterinärerna ska vara organiserade och enade och vårt traditionsrika förbund ha social genomslagskraft. För att uppnå målet är både den interna och externa kommunikationen och den av pandemin påskyndade digitaliseringen samt främjandet av den, ovärderliga.

Det hörs ibland röster från fältet som säger att det enda medlemmarna ser av sitt förbund är en”dyr tidning”. En titt bakom kulisserna visar dock att det arbetas väldigt aktivt med en mängd frågor vid sidan av arbetet med den erkänt uppskattade tidningen. Utskotten och delegationen arbetar långsiktigt för att främja frågor som är viktiga för veterinärer, samtidigt som kansliet och styrelsen ständigt får släcka nya bränder. Som medlem gör du det möjligt för förbundet att fungera, och ju aktivare du kommunicerar om dina tankar med förbundet desto bättre kan det uppfylla dina förväntningar. Vi alla tillsammans bildar förbundet och vi gör vårt bästa för att skapa samstämmighet över hela fältet. En aktiv dialog är det enda sättet att minska på motsättningarna inom yrkeskåren. Vårt arbete är av betydelse i varje sektor.

Det mänskliga sinnet är ganska konservativt, människan har en stark tendens att försvara sina inrutade vanor. Förbundet får nya förtroendevalda vart tredje år och de nya ledamöterna har alltid även uppfriskande nya synvinklar. Vi behöver mod för att kunna förändras eftersom verksamhetsfältet runtomkring oss lever och ändrar form. Det utgör en komplex utmaning att svara på omvandlingarna i arbetslivet, olika faktorer som inverkar på det är bland annat skillnader i olika generationers attityd till arbetet, vikten av att sörja för välbefinnande i arbetet och lönenivån och kontrollerad utveckling av systemet steg för steg. Som yrkeskår är vi tyvärr inte ensamma om att besluta om riktlinjerna, ett massivt externt tryck riktas mot vårt verksamhetsfält och det förekommer många olika intressen runt förhandlingsborden. Vi kan inte göra mer än vårt bästa under rådande omständigheter, och det måste räcka till, både i vår egen och i fackförbundets arbetsvardag.

Delegationen lyfte fram främjandet av digitaliseringen som ett spetstema för verksamheten i den närmaste framtiden. Genom digitalisering kan förbundet även svara på medlemmarnas önskemål om modern service och kryssa sig fram i den okontrollerat svallande korssjön som pandemin har skapat. P å grund av omständigheterna kommer Veterinärdagarna 2021 att ordnas virtuellt. Vi planerar dock ett Get together-evenemang i stil med en invigningsceremoni i anknytning till dagarna. Evenemanget genomförs om omständigheterna tillåter det.

Jag önskar er en trevlig juleväntan!

Hanna Nurmi
Ordförande för Veterinärförbundets fullmäktige